Yudit HOWTO

HOWTO Document List

You can see the howto documents in Yudit unicode editor if you type 'howto configure' in the command area of the editor window.

For your reference, I put the following documents on this server:

arabic, baybayin, berber, bidi, build, configure, devanagari, freehand, georgian, greekancient, japanese, keymap, malayalam, rovasiras, syntax, tamil, tibetan, vietnamese, windows

HOWTO vietnamese

Phiên bản:2.5.4
Hộ trú: http://www.yudit.org/
Tác giả: Gaspar Sinai <gaspar (at) yudit.org>
Bản quyền: Phát hành dưới điều kiện GNU General public license phiên bản 2
          tháng 6 1991 dựa trên Tổ chức phần mềm tự do

Đặc điểm:
-soạn thảo văn bản Unicode với khả năng 2 hướng trái<-->phải
-cho phép soạn ký tự.
-cho phép biến dạng.
-các script ấn-độ dương: Tamil,Devanagari,Bengali,Gujarati,Gurmukhi,Oriya  Malayalam,Telugu,Kannada.
-Giao diện họa -GUI- nhiều ngôn ngữ.
-Chuyển đổi ký tự giữa các hệ mã.
-DOS/Unix/Mac hệ tệp
-có  bàn phím đủ ngôn ngữ.
-nhận dạng viết tay.
-nhận 3 loại font :True type,Open type, và X11
-thử nghiệm font Pango X11
-Font ảo do chộn nhiều font true type với X11
-In dạng postcript với font ttf và bitmap X11
-tha hồ gỡ lại/làm lại
-phóng độ nhấn phím
-Giúp đỡ on-line
-Cắt và ráp
-Tìm/thay bài
-Tới dòng/cột
-UCS 4 được dùng
-Kéo và Thả (chỉ trong unix)
-Địa điểm dùng tư nhân- tiếng Hung cổ

Càu đặt trong Linux
configure --prefix=/usr/local
make
make install

Phiên bản này đã để mặc định unicode tiếng việt. Sau khi đánh lịnh
yudit     
nhớ chọn font : Misc

tất cả lỗi lầm dịch sang tiếng việt đều do tôi.Không tị nào tại yudit
và tác giả G Sinai. Xin gửi nhận sét cho  hoan (at) wanadoo.fr

END

Gáspár SINAI
Tokyo, 2016-04-30

Made With Yudit Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!